امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره های برگزار شده ArcGIS2

مدرس بهنام محمودیان

 سرفصل دوره ArcGIS2

جدول شهریه دوره های آموزشی

 

 دوره های برگزار شدهArcGIS 2 تاکنون:

دوره Arc GIS 2 راه دور، دوره 62، مینه سوتا، آمریکا 26 آبان1394
دوره Arc GIS 2 ،دوره 61، جمعه 8 آبان94
University of Tehranدوره Arc GIS 2 ،دوره 60، 6 آبان 94، ویژه دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
دوره Arc GIS 2 ،دوره 59، 2 شهریور 94
دوره Arc GIS 2 عصر،  10 خرداد 94

دوره ۵۳  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۰ خرداد ۹۳
دوره ۵۲  ArcGIS2  فشرده صبح ها: اردیبهشت ۹۳

دوره ۵۱  ArcGIS2  فشرده صبح ها: اسفند ۹۲


دوره  50  آموزش ArcGIS2  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،بهمن 1392 فشرده

دوره  49  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،بهمن 1392 فشرده
دوره  48  آموزش ArcGIS 2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،دی 1392

دوره  47  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،آذر 1392

دوره  46  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مهر 1392

دوره  45  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مرداد 1392

دوره  44  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،فروردین 1392

دوره  43  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اسفند 1391 فشرده صبح

دوره  42  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1391

دوره  41  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  دی 1391

 

دوره  40  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آذر 1391 راه دور

دوره  39  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر 1391

دوره  38  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،خرداد  1391

دوره  37  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،اسفند 1390

دوره  36  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1390

دوره  35  آموزش  ArcGIS 2، بنیاد مسکن، معاونت عمران روستایی ،آذر 1390

دوره  34  آموزش  ArcGIS 2، بنیاد مسکن، معاونت عمران روستایی ،  آبان 1390

دوره  33  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان 1390

دوره  32  آموزش  ArcGIS 2، پالایشگاه تبریز - آموزش از راه دور ،  آبان 1390

دوره  31  آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر 1390

 

دوره  30 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد  1390 ( آموزش از راه دور- اصفهان)

دوره  29 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد و شهریور 1390

 دوره 28  آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، خرداد و تیر 1390

 دوره 27 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت 1390

 دوره 26 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389

 دوره 25 آموزش 2 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  ( سازمان آب منطقه ای زنجان ) ،  آذر 1389

 دوره 24 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی  1389

 دوره 23 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده ) ، مهر 1389

 دوره 22 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1389

 دوره 21 ArcGIS 2 ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389

 

دوره 20 آموزش ArcGIS 2  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1389

 دوره 19 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388

 دوره 18 آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1388

 دوره هفدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد 1388

 دوره شانزدهم  آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین و اردیبهشت 1388

 دوره پانزدهم آموزش  2 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی ندسا - چالوس ( آموزش فشرده ) ، اسفند 1387

 دوره چهاردهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1387

 دوره سیزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، شهریور– مهر 1387

 دوره دوازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر -  مرداد 1387

 دوره یازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر 1387

 
 دوره دهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387

 دوره نهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)

 دوره هشتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی - بهمن 1386

 دوره هفتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی - بهمن 1386

 دوره ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386

 دوره پنجم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386

 دوره چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386

 دوره سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر- مرداد 1386

 دوره دوم آموزش 2 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386

 دوره اول آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385

 

 

 

 

 

 

نظرات شرکت کنندگان در کلاس :

* زمان کلاس با توجه به استراحت بسیار زیاد است.

* تمرینات سر کلاس بسیار خوب است ، لیکن جداول گاهی مقداری پیچیده است و در صورتی که بتوان از جداول ساده تری استفاده گردد ، بهتر است. زیرا تجزیه و تحلیل توسط دانشجویان راحت تر می باشد و کمتر گیج می شوند و در مجموع مثال های خوبی است و به پروژه های واقعی شباهت دارد.

ورود به گروه چکاد