امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موضوع جلسه ششم : انتخاب بهترین روش تحلیل مکانی جهت مکان یابی

 

 

رئوس مطالب مطرح شده در جلسه ششم :

1- تفاوت انواع روش های تحلیل و مکان یابی به روش رستری و وکتوری
2- شرح پروژه مکان یابی مسیر راه آهن در ایالت کبک کانادا
3- بررسی عوامل مثبت و منفی در مکان یابی طرح مزبور
4- تشریح وزن دهی ماتریسی پارامتر ها به روش AHP در اکسپرت چویس
5- استفاده از ابزارهای Spatial analyst جهت پیاده سازی وزن ها در ArcGIS
6- ابزار فاصله اقلیدسی برای تعیین سلول به سلول فاصله از بزرگراه موجود
7- بکار گیری ابزار cost distance جهت شناسایی مسیر بهینه بر اساس دوری از عوامل منفی و انطباق با مناطق مطلوب
8- نظرات کاربران در لزوم استفاده از ANP برای تحلیل بهتر مکان یابی ، بخصوص با تعداد پارامترهای زیاد
9- اشاره به روش OWA -Ordered weighted averaging جهت مکان یابی
10 - تشریح تفاوت روش فازی fuzzy با روش معمول ، و لزوم استفاده از آن برای انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد