امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در اغلب پروژه های GIS تعدادی نقطه داریم که می خواهیم موقعیت آنها را نسبت به عوارض دیگر مثل جاده ، رودخانه و ... مشاهده کنیم. در صورتیکه مختصات نقاط مورد نظر خود را ندارید و می خواهید آنها بدست آورید ، آموزش 

ورود به گروه چکاد